گروه مدرسین کیسافت

اسامی مدرسین گروه طراحی چرخدنده با کیسافت

طراحی و ساختتیپ های مختلفگیربکس های خورشیدیطرح شرکت ایتالیاییBonfiglioliمورد استفاده در
کانوایرها، خط تولید آجر،میکسرهای توان باالی صنعتی،تجهیزاتو ماشین آالتاستخراجنفت
انجام محاسبات فنی مربوط به اجزاء گیربکسهای صنعتیهمچون شفت، چرخدنده، بِرینگ ها، پوسته گیربکس، آب بند ها
و.. طبق استاندارد های رایج همچونAGMA, DIN ,ISOبا استفاده از نرم افزارکیسافت (KISSsoft)
بازطراحیو تولیدگیربکس های شافت موازی(طرح شرکت های مطرحی همچونHansen, Flender, Watt drive
Siemens)در توان های مختلف (تا2750کیلووات) مورد استفاده در صنایع فوالد، نفت و سیمان
استخراج نقشه های فنی اجزا گیربکسبه همراهاعمالDFMAوGD&Tبر روی نقشه ها برای اصولی تر شدن مراحل
مونتاژ و تولید قطعات
نظارت بر روند دمونتاژ، مونتاژ پروژه های گیربکس هایشافت مستقیم، پمپ های دنده ای و گیربکس هایخورشیدی (در
توان و دور های مختلف)،
مهندسی معکوسچند تیپگیربکسآویز و شافت مستقیم (برندSEW) وخورشیدی(برند هایBonfigilueو
Reggiana)کارخانجات فوالد و سیمان و دربرخی پروژه ها ارایهاصالحاتوبازطراحی بسته بهامکانات تولیدی درون
کشور
مهندس ارشد تیم تحقیق توسعه مهندسی معکوس شیر فرمان خودرو های پژو206،405و تیبا و تاسیس کارخانه تولیدی
(تولید انبوه این محصوالت) در همکاری با شرکت کاراکو کویر
تهیهOPCبرای محصوالت خط تولیدی همچون شیرفرمان و گیربکس های خورشیدیدر توان ها و دور های مختلفبرای
بهبودسرعت و دقت هنگامتولیدقطعات این محصوالت و به حداقل رساندن در مونتاژ نهایی
ارایه خدمات آموزشی در زمینه طراحی اجزاء گیربکس های صنعتی به مهندسان بیش از90مجموعه صنعتی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

آموزش کیسافت KISSsoft
24%
تخفیف

آموزش طراحی چرخدنده با کیسافت (KISSsoft)

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.
0
قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.